Àrea d’Alcaldia:

 • Servei de projectes singulars.

Àrea d’Hisenda i Participació:

 • Servei Econòmic i Pressupostari.
 • Servei Financer.
 • Servei de Comptabilitat.
 • Servei de Tresoreria.
 • Servei de Gestió de Tributària Específica Activitats Econòmiques.
 • Servei de Gestió Tributària Específica Cadastral.
 • Servei Inspecció de Tributs i Rendes.
 • Servei de Gestió Tributària Integral.
 • Servei de Gestió d’Emissions i Recaptació.
 • Servei de Coordinació Tributària.
 • Servei de Fiscal Despeses.
 • Servei de Fiscal Ingressos.
 • Servei de Control Financer de Gestió Econòmico-Patrimonial.
 • Servei de Control Financer de Gestió Pressupostària.
 • Servei d’Auditoria Integral.
 • Servei d’Intervencions Delegades.
 • Servei Administratiu de la Intervenció General Municipal.

Àrea de Parcs, Jardins i Espais Naturals:

 • Agricultura.

Àrea de Millora Climàtica i Gestió de l’Àigua:

 • Servei de Millora Climàtica.